Instagram Facebook EN
cena: 0 Kč za: 0 ks Přihlášení Košík

Šperky

VyhledáváníNejvyšší kvalita šperků

Stříbro, které používáme k výrobě našich produktů - šperky ze Swarovski Elements, je ryzosti 925/1000 a má tu nejvyšší kvalitu. Toto italské stříbro prošlo rhodiovou povrchovou úpravou, která stříbru zaručí vyšší lesk a brání jeho zčernání.

Certifikát pravosti

Součástí každého šperku, při jehož výrobě byly použity komponenty Swarovski Elements, obsahuje certifikát "SWAROVSKI ELEMENTS", který je zárukou původu komponentů. Každý šperk kromě toho obsahuje certifikát naší společnosti BOHEMIA JEWELRY, jakožto výrobce. Více o certifikátu Swarovski Elements.

- Odkazy

Business conditions


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.bohemiajewelry.cz, jehož provozovatelem je TNT group s.r.o., Václavské nám. 36 , 110 00 Praha 1, IC:63983940, (dále jen "prodávající). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.bohemiajewelry.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, barvu, množství a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce a cenu za dopravu. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III. Platební podmínky

Platba se uskuteční:
    - Dobírkou- Česká pošta
    - V hotovosti - Osobní odběr
    - Platební kartou
    - Bankovním převodem

IV. Dodací podmínky

1. Distribuce je zajišťována Českou poštou. Zboží je baleno do ochranné obálky, případně do papírové krabičky, aby nedošlo k poničení zboží.
2. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení objednávky dle II.2.
podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí.
3. V případě platby v hotovosti kupující obdrží e-mailem nebo telefonním hovorem informaci o datu, kdy bude zboží přichystané k odběru. Kupující se zavazuje k vyzvednutí a zaplacení zboží v hotovosti nejpozději do 5 dnů od oznámení o možnosti odběru na prodejně: Obchod se suvenýry, Kaprova 7, Praha 1. V případě, kdy kupující nedodrží podmínky výše uvedené, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.
5. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

V. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

Řídí se reklamačním řádem naší společnosti.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Po potvrzení objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.
2. S návštěvou internetových stránek www.bohemiajewelry.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.
3. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Reklamační řád

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo vyrobeno a distribuováno společností TNT group s.r.o.  Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou v délce 24 měsíců.
Reklamace zásilky:
Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu: TNT group s.r.o. , Václavské nám. 36, Praha, 11000 nebo telefonicky (+420222326251). Zaměstnanci prodejce s kupujícím reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu (max. do 24 hodin od převzetí zásilky).

Reklamovanou zásilku kupující může zanést osobně na naši prodejnu (Obchod se suvenýry, Kaprova 7, Praha 1) nebo zaslat na adresu společnosti prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.
Pro uplatnění reklamace zásilky je třeba:

1. doložit doklad o nákupu zboží
2. originální obal
3. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)
4. kontaktní informace (telefonní a poštovní spojení)

Vrácení zboží do 14 dnů:
Zákazník má ze zákona právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů při zakoupení zboží přes internet. Zboží zákazník může zanést osobně na naši prodejnu (Obchod se suvenýry, Kaprova 7, Praha 1) nebo zaslat na adresu společnosti prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude zboží zasláno dobírkou nebude tato zásilka přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím.
Pro uplatnění vrácení zboží do 14 dnů je třeba:

1. doložit doklad o nákupu zboží (fakturu)

2. originální obal

Záruční oprava:
Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobené nevhodným používáním dále na mechanické poškození a další poškození vzniklá používáním v nepřiměřených a nevhodných podmínkách (chemických a mechanických) a poškození vzniklá nadměrným zatěžováním či vzniklá vyšší mocí a přírodními živly. Záruka se také nevztahuje na zboží, které bylo upraveno zákazníkem nebo třetí osobou (ohnutí, zkrácení, atd.) a na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené běžným používáním.
Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným reklamačním technikem nebo reklamační technik nestihne záruční závadu odstranit v termínu 30-ti dnů. Ve všech případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu a čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel - osobním předáním nebo poštovním balíkem).
Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na obchodě společnosti (Obchod se suvenýry, Kaprova 7, Praha 1) od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude kupující vyrozuměn telefonicky či písemně. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci a poplatek za zjištění závady. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu, přesného popisu závady a v neoriginálním obalu.

Placená oprava:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu (viz výše), jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za poštovné a balné, eventuálně poplatek za zjištění závady. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za dopravné a oprava provedena nebude.

Závěrečná ustanovení:
Tento reklamační řád a obchodní podmínky nabývá platnosti dnem 1.8.2010 a platí na území České republiky.
TNT group s.r.o.

Hallmark

Puncovní značky(c) 1992 - 2024 BOHEMIA JEWELRY
originální šperky ze Swarovski Elements
puncovní značky | Pravidla nakládání s osobními údaji